Referat af generalforsamling den. 30/01-2024
Sted: Hans Østergaard

Deltagere: 20 medlemmer

Fraværende: Fra bestyrelsen var Per forhindret i at deltage.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderende regnskab
4. Behandling af indkommende forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af bilagskontrollant samt bilagskontrollant suppleant
9. Evt.

Referat:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Kurt Adsersen som dirigent, og valget blev godkendt af generalforsamlingen.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Beretning aflagt af formand Ole Hørlyck Sørensen og efterfølgende godkendt af generalforsamlingen (bilag1)
Søren fremlagde en flot visuel præsentation af arbejdet og aktiviteter i B&U. Der er blevet trænet både på
skolen og i Hundeskoven, og der har været stødt stigende aktivitet og tilslutning gennem året. Der er
indkøbt cykler og andet udstyr, som børnene har mulighed for at låne. Året blev afsluttet med et
”klubmesterskab” i Hundeskoven, hvor både børn og forældre havde nogle gode timer.   (bilag 2)

3. Fremlæggelse af det reviderende regnskab
Regnskab blev fremlagt af kasserer Henrik Vejlgaard. Årets resultat blev et beskedent overskud på godt 200
kr. og en kassebeholdning på omkring 102.000 kr.

Der var enighed om, at det var et flot resultat med de aktiviteter vi har haft i klubben og B&U afdelingen.

Regnskab og budget for 2024 blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Behandling af indkommende forslag
Bestyrelsen forslog ændring til klubbens vedtægter:
§5
a) Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker det, skal
afstemningen være skriftlig.

b) Stemmeret på generalforsamlingen har alle med gyldigt medlemskab i klubben.

Fra bestyrelsen foreslår vi følgende:
b) Stemmeret på generalforsamlingen har alle med gyldigt medlemskab i klubben:
For at have stemmeret på generalforsamlingen skal medlemmet være fyldt 16 år
For medlemmer med alder under 16 år har en forældre stemmeret men er ikke valgbar til bestyrelsen

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent
Der var kommet forslag om ændring af kontingent fra 500 til 700 kr. for senior medlemmer.
Bestyrelsen forslog at holde kontingentet uændret for næste sæson (2025)
Forslaget blev diskuteret grundigt i forsamlingen.
Forsaget blev efterfølgende nedstemt.

Fra B&U afdelingen kom der forslag om at ændre kontingentet for unge (junior) fra 300 til 500 kr.
Bestyrelsen bakkede op omkring forslaget, da der er stigende aktivitet og omkostninger i B&U afdelingen.
Forslaget blev vedtaget, så kontingentet i 2025 er 500 kr. for både junior og senior medlemmer.

6. Valg af bestyrelse
På valg var:
Henrik: Modtog IKKE genvalg
Per: Modtog genvalg
Karsten: Modtog genvalg
Asger: Modtog genvalg

Per, Karsten og Asger blev genvalgt og nyt medlem i bestyrelsen blev Lars Redder.

7. Valg af suppleanter
Bjørn og Søren Galsgaard blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af bilagskontrollant samt bilagskontrollant suppleant
Søren og Karen Bendtsen blev genvalgt som bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant.

9. Evt.
Søren Høj opfordrede til at deltage i klubbens tur til Harzen.

Søren Galsgaard fortalte lidt omkring B&U afdelingens brug af sociale medier, og opfordrede til at man
deler og ”liker” opslag fra klubben.

Anker opfordrede til, at senior medlemmer i højere grad møder op og støtter arrangementer i B&U.

Lars Redder takkede medlemmer og bestyrelsen for den opbakning, der har været til arbejdet i B&U
udvalget.

Efter generalforsamlingen valgte bestyrelsen at konstituere sig og det blev således:
Formand: Ole Hørlyck
Kasserer: Claus Madsen
Sekretær: Karsten Thomsen
Webmaster og tøj: Asger Bjerg
Planlægning af arrangementer/kaptajnsmøde/træning: Søren Høj
Sponsor: Per Sunesen
B&U koordinator: Lars Redder

Referent: Claus Madsen

 

Bilag 1 – Link til formandens 2023

Bilag 2 – Link til beretning fra Børne og undgdom 2023.