Vedtægter for Ringkøbing Cykle Club vedtaget den 4. februar 2019

§1

a) Klubbens formål er at øge interessen for cykling ved sportslige og selskabelige arrangementer.
b) Klubben er medlem af DCU
c) Klubben har hjemsted i Ringkøbing og omegn

§2 Som medlemmer kan optages personer med interesse for cykling.

§3

a) Indskud og kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
b) Kontingent indbetales inden d. 01.02.
c) Har et medlem ikke betalt kontingent, kan vedkommende slettes som medlem.
d) Regnskabsåret følger kalenderåret.

§4

a) Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes inden 1. marts
b) Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/5 af medlemmerne  ønsker det
c) Generalforsamlingen indkaldes på hjemmesiden www.rcyc.dk samt klubbens Facebook gruppe ”Ringkøbing Cykle Club” med 14 dages varsel.
d) Forslag og herunder forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
e) Ved vedtægtsændringer indsendes den reviderede vedtægt med bestyrelsens underskrifter til forvaltningen i kommunen.

§5

a) Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.
b) Stemmeret på generalforsamlingen har alle med gyldigt medlemskab i klubben.

§6

a) Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der selv konstituerer sig med formand og kasserer. Klubben tegnes af formand  og kasserer i forening.
b) Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, de 4 på lige årstal, de 3 på ulige årstal.
c) Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
d) Der vælges hvert år 1 bilagskontrollant samt 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år.
e) Valgbar til bestyrelsen er alle klubbens medlemmer, samt personer godkendt på generalforsamlingen.

§7 Dagsorden for generalforsamlingen:
1- Valg af dirigent
2- Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3- Fremlægning af det reviderede regnskab
4- Behandling af indkomne forslag
5- Fastsættelse af kontingent
6- Valg af bestyrelse
7- Valg af suppleanter
8- Valg af bilagskontrollant samt bilagskontrollantsuppleant
9- Eventuelt

§8

a) Klubbens ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves mindst    halvdelen af medlemmernes fremmøde, og at 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget. Ellers indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor simpelt flertal er afgørende.
b) Den ophævende generalforsamling tager stilling til anvendelse af en eventuel kassebeholdning og/eller andre aktiver til fordel for cykelsporten eller til humanitære formål.

Hovedsponsor

Sponsorer

Begivenheder