Referat af generalforsamling i Ringkøbing Cykel Club

Mandag den 5 februar 2018.02.19

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlægning af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af bilagskontrollant samt bilagskontrollantsuppleant
 9. Eventuelt

 

 1. Dirigent: Bjørn Toft Mathiesen, Indbydelsen til generalforsamling blev godkendt som i rettidig varslet.
 2. Årets beretning ved Ole Hørlyck Sørensen. Beretning for 2017 ses længere ned på siden.
 3. Gennemgang af økonomi ved Jakob Bisgård. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet er ved hæftet nederst på siden.
 4. Kontingentet blev fastsat for 2019. 500 kr. for Senior, 350 kr. for licens og 300 kr. for Junior.
 5. Valg af bestyrelse: På valg; Søren Høj, Asger Bjerg, Niels Plougsgaard og Jakob Bisgaard.
  • Søren Høj, Asger Bjerg og Niels Plougsgaard modtog genvalg.
  • Henrik Kristian Vejlgaard (Flyver) blev valgt ind, i sted for Jakob Bisgaard.
 6. Valg af suppleanter: Laurids Jeppesen (Lause) og Bjørn Toft Mathiesen.
 7. Valg af Bilags kontrollant: Flemming Vestergaard.
 8. Valg af Bilags kontrollant suppleant: Henning Sørensen.
 9. Eventuelt

Det er blevet lagt til forslag som at ændre træningstiden om lørdagen. Forslaget lød på at ændre det til f.eks. kl. 9.30. Der var fortal for at ændre tidspunktet og bestyrelsen vil tag beslutning for det nødagtig tid.

Bestyrelsen vil lave et point system til dem er kaptajner i løbet af året. Tanken er, at man som kaptajn optjener point til at kunne købe klubtøj. 1 aften/dag giver 1 point og med 4 point for man et stykke tøj (Ikke vinter jakke). På denne måde håber vi at kan få flere til at tage en aften eller to også vise, at klubben sætte stor pris på dens kaptajner.

Der kommer mere info om de to punkter under Evt. når bestyrelsens har haft deres første møde efter generalforsamlingen. 

Ringkøbing Cykle Club – Beretning for 2017:

På bestyrelsens vegne vil jeg som formand aflægge beretning om klubbens virksomhed gennem 2017. Jeg vil give jer en orientering om årets begivenheder, arrangementer med mere.

 • Arrangementer
 • Motionscykling
 • Klubliv
 • Økonomi
 • Sponsorer

Vi har en god basis aktivitet i klubben med vores års kalender og program som indeholder træning gennem det meste af året og arrangementer i klubben. I 2017 har vi på mange måder haft de samme arrangementer som de foregående år.

Vi har haft flere større arrangementer gennem 2017 med afvikling af vores nye tradition Vestjysk Bank Bakke løb rundt om Torsted i foråret som er et dejlig cykelløb i det vestjyske ulveland.Det er dejligt at der er god opbakning til at lave de arrangementer som gør at klubben bliver synlig i Byen og området plus det også er sjovt at være tæt på rytterne.Vi har i 2017 også afholdt mange andre aktiviteter i klubben som vi har holdt fast i gennem flere år.Ringkøbing Cykle Club er nu blevet 23 år og udvikler sig fortsat positivt med en forøgelse i antallet af medlemmer indenfor motionscykling, MTB og spinning. 

Licenscykling og ungdomscykling

Licenscyklingen har i 2017 været en del på pause med få løb og vi har også valgt ikke at arrangere løb i 2017 da det kræver meget. Lause har i 2017 genoptaget licenscyklingen og har kørt flere gode løb i 2017.

Motionscykling:

Der veksles mellem racer, mtb, og spinning. Vi har i klubben set en stigende aktivitet blandt klubbens medlemmer gennem året hvor der er blevet cyklet på MTB, kørt Spinning eller racercyklen både sommer og vinter.

I 2017 har træning været planlagt så vi til de fleste træning har haft en kaptajn til vores forskellige hold. Det har givet mulighed for at træne tilpasset niveauerne på holdene. Generelt har der været tilfredshed med træningen. Der har været nogle gange hvor det har gået for stærkt hvor opdelingen har manglet. Men ellers er det lykkedes meget godt.

Cykelskolen har også været en aktivitet i 2017 som på en udmærket måde indsluser nye medlemmer. Der har i 2017 ikke været den store deltagelse.

I 2017 har der været godt gang i træningen og der bliver fornuftigt delt op på hold på forskellige niveauer.

Træningen har gennem 2017 været  forsøgt varieret med forskellige ture som har været ledet og styret af forskellige kaptajner. Det har budt på korte ture og lange ture. Intervaltræning og forskellige former for træningspas.

Men vi kan blive endnu bedre til at lede træningen så flere for glæde af træningen. Vi har derfor også i 2017 afholdt kaptajn kurser for medlemmer med fokus på træning og planlægning. Sikkerhed har også høj fokus her og er et vigtigt element i vores træning og den måde vi cykler på i trafikken.

Målet er at få flere medlemmer til at deltage i træningen og tilslutningen til træningen har været god hen over året dog mest i foråret hvor motivationen åbenbart er størst. Derfor har vi også fokus på at vi uddannet flere kaptajner i klubben.

Vi har haft forskellige lange træningsture både her lokalt og udenbys.

Træningen har gennem foråret haft det mål at blive i god form til at gennemføre Grejsdalsløbet. Klubben var igen i år flot repræsenteret til Grejsdalsløbet og der blev kørt flot på de forskellige distancer. Flere kørte den lange 200 km ruten

Vi har også deltaget i det lokale løb – Rundt om Laugesens have som også har været betalt af klubben.

Spinning og vintertræning

Spinning udgør i vinterhalvåret en væsentlig del af træningen i motionsafdelingen og i 2017 har der også været stor deltagelse i træningen i ROFI. Det giver både god samvær, høj musik og sveddryppende træning.

Mere cykling

En række af motionisterne har også været på cykelture under ferie i udlandet. La Marmotte var igen én af de store ture som flere fra klubben var med på og som var en rigtig hyggelig tur i de franske alper.

Harzen Tour – Klubbens største fælles Tour

I foråret blev der arrangeret træningstur til Harzen, hvor en stor gruppe på ca. 30 kvinder/mænd over 3-4 dage fik trænet i bakkerne i Harzen. Det var en fantastisk tur som klubben også gav et pæn tilskud til. Der blev cyklet, snakket teknik, og der blev også tid til en enkelt øl. Vi er også klar med næste tur til Harzen i 2018. Fantastisk at vi som klub kan lave ture som kan samle så mange deltagere. Tommy er vores rejsearrangør på Harzen turen og har gennem flere år sørget for al det praktiske så vi alle har fået en rigtig god tur ud af det.

MTB træning

Der er god aktivitet på MTB gennem vinterhalvåret og det er dejligt at se at flere aktivt går ind og tager teten på at arrangere fælles ture rundt i området enten som MTB eller kombinerede ture på grusveje og lignende. Det er nogle rigtige dejlige ture som giver godt fællesskab og god træning. Søren Fogh arrangerer lørdags ture rundt på de vestjyske grusveje hvor vi kommer rundt på kendt og ukendte områder. Turene har en længde på 50 – 70 km og foregår på grusveje, stier og landevej. I det daglige er der også blevet cyklet ture med Lys på aftenture på MTB.

VesjyskBANK – Bakkeløb

Tilbage i 2014 valgte vi ikke at lave vores traditionelle Grand Prix vestjysk BANK for motionister. Vi har gennem mange år lavet løbet men vi trængte til en anden løbstype. Og det viser sig også nu at bakkeløbet er en god løbsform som er et godt cykelløb og som giver et overskud til klubkassen også. Deltager antallet er nu på omkring 60-80 deltagere og vi forventer at det vil vokse over tid da det er på et godt tidspunkt og giver basis for en rigtig god aften træning.

Klubfest og sommerafslutning

I efteråret holdte vi igen klubfest på Fjordgården. Det var en rigtig hyggelig aften med en god cykelsnak og samvær. Vi har også afholdt sommerafslutningen med grill og her er det dejligt at der bliver bakket godt op fra vores medlemmer.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i 2017 haft følgende sammensætning:

Søren Galsgaard (sekretær), Jakob Bisgaard (Kasserer), Niels Plougsgaard, Asger Bjerg, Tommy Jensen, Søren Høj og Ole Sørensen (Formand).

Aktiviteten i bestyrelsen er lidt sæson afhængig men vi afholder rundt regnet 9-10 møder om året hvor vi hver gang fast gennemgår økonomien og træningen. Herudover har vi vores forskellige arrangementer der planlægges på møderne. Som bestyrelse forsøger vi på bedste vis at sikre at klubben udvikler sig. Vi modtager meget gerne forslag til forbedringer og som medlem må du også meget gerne tage initiativ til arrangementer.

Vores suppleanter Henrik Kristian Vejlgaard og Laurids Jeppesen har gennem 2017 også været aktive i bestyrelsen til at supplere bestyrelsen.

Regnskab

Klubbens økonomi for 2017 er et resultatet med et mindre overskud på 16.000 kr. Likvid beholdning er på 141.000 kr. Hvilket er et godt grundlag for klubbens økonomi. En god økonomi er vigtig for at vi løbende kan udvikle os som klub og have grundlag for at købe tøj og arrangere mange tilbud til medlemmer som Harzen tur, Klubfest, Tøj til fordelagtige priser.

Regnskabet vil Jakob præsentere og vise hvordan tallene ser ud for 2017 i detaljer.

Når vi ser tilbage over de sidste 10-12 år har klubben udviklet sig positivt på økonomi siden. På indtægts siden får vi fortsat en pæn sponsorindtægt. Efter at vi har lagt vores indkøb af tøj om får vi en mere balanceret økonomi så indtægter og udgifter matcher hinanden bedre. Det er vigtigt at der er en sund økonomi. Fordelen i klubbens økonomi er at vi forholdsvis hurtigt kan justere til afhængig af hvordan indtægterne kommer ind. Det er fortsat vigtigt at vi fastholder vores nuværende sponsorer og udvikler nye. Der er fortsat mulighed for at udvikle dette på flere områder. Vi overvejer flere mulighed med fokus på cyklingen. Dog har vi også været i stand til at betale flere motionsløb hvilket er blevet øget over de seneste år. Det betyder også at du som medlem får mere tilbage end du betaler hvis klubbens tilbud benyttes.

Et medlemskab på 500 kr. Kommer hurtigt tilbage:

Tøj køb:                            600 kr. Besparelse ved køb af 3-4 dele

Grejsdalsløb:                    200 kr.

Harzen tour:                     500 kr.

I alt:                                  1300 kr.

www.rcyc.dk

Vores hjemmeside fungerer rigtig godt og vores webmaster (Henning Yde og Ebbe) gør et godt arbejde med at holde siden kørende og opdateret. Vi har en pæn trafik på siden og vi forsøger at sende så mange nyheder på siden som muligt. Også tak til vores sponsor på hjemmesiden som lægger Web hotel til.

Sponsorer

Ringkøbing Cykle Club har en række gode sponsorer som bidrager til at vi som cykel klub kan eksistere og gennemføre de aktiviteter vi gør. Vi kan derfor kun opfordre til at vi som medlemmer og cykelklub lever op til det ansvar og giver sponsorerne noget igen – opmærksomhed og synlighed.

 • Derfor træn altid i Cykelklubbens tøj
 • Cykel gerne gennem Ringkøbing
 • Bak op om afvikling af cykelløb
 • Støt sponsorerne
 • Find nogle sponsorer til os – der er stadig plads

Vi har forlænget kontrakter med vores sponsorer og VestjyskBANK er fortsat hovedsponsor for Ringkøbing Cykle Club. Det er lykkedes at tiltrække nye sponsorer til klubben som ser nogle fordele i at støtte cykle sporten og motion i Ringkøbing.

Klubliv – mere end cykling

Det handler om cykling – men en stor del af det at være med i RCC er også godt samvær under træning, på klubture og andre aktiviteter. Del ud af dine erfaringer – det kan være en anden har brug for hjælp til cykelløb eller råd om træning.

Cykelåret 2017 er nu gået og vi kan glæde os til en ny sæson 2018, hvor vi kan gå op i vores fælles interesse – træning og cykelmekanik. Det kan kun opfordres til at den enkelte aktivt deltager i at skabe klubben og bakke op om klubbens aktiviteter. Her modtages meget gerne forslag til klubaftener, træningsformer og hvad der gør det sjovt at være i klub.

Regnskabbudget 2017 endelig