Referat af generalforsamling i Ringkøbing Cykel Club 2019

Den 4 februar 2019, afhold hos Hans Østergaard.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlægning af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af bilagskontrollant samt bilagskontrollantsuppleant
9. Eventuelt

Generalforsamling:

1. Lars Redder blev valg som dirigent

2. Ole Hørlyck Sørensen fremlagde beretning for 2018
Ringkøbing Cykle Club er nu blevet 24 år og udvikler sig fortsat positivt med en forøgelse i antallet

 • Arrangementer
  Motionscykling
  Landevejscykling
  Grusvejscykling / MTB
  Økonomi
  Sponsorer

Vi har en god basis aktivitet i klubben med vores års kalender og program som indeholder træning og sociale aktiviteter gennem det meste af året og arrangementer i klubben. I 2018 har vi haft succes med mange arrangementer.

Vi har haft flere større arrangementer gennem 2018 med blandt andet afvikling af vores Vestjysk Bank Bakke løb rundt om Torsted i foråret som er et dejlig cykelløb i det vestjyske landskaber.

Det er dejligt at der er god opbakning til at lave de arrangementer som gør at klubben bliver synlig i Byen og området plus det også er sjovt at være tæt på rytterne.

Motionscykling:
Der veksles mellem racer, mtb, og spinning. Vi har i klubben set en stigende aktivitet blandt klubbens medlemmer gennem året hvor der er blevet cyklet på MTB, kørt Spinning eller racercyklen både sommer og vinter.

I 2018 har træning været planlagt så vi til de fleste træning har haft en kaptajn til vores forskellige hold. Det har givet mulighed for at træne tilpasset niveauerne på holdene. Generelt har der været tilfredshed med træningen. Der har været nogle gange hvor det har gået for stærkt hvor opdelingen har manglet. Men ellers er det lykkedes meget godt.

Cykelskolen har også været en aktivitet i 2018 som på en udmærket måde indsluser nye medlemmer. Der har i 2018 ikke været den store deltagelse hvorfor vi har lukket det ned.

Sammen med DGI vil vi dog styrke området og der er allerede aftalt aktiviteter ind i 2019 som vil styrke os på motionscykling i tæt samarbejde med DGI.

Træningen har gennem 2018 været forsøgt varieret med forskellige ture som har været ledet og styret af forskellige kaptajner. Det har budt på korte ture og lange ture. Intervaltræning og forskellige former for træningspas.

Men vi kan blive endnu bedre til at lede træningen så flere for glæde af træningen. Vi vil derfor også i 2019 afholde kaptajn kurser for medlemmer med fokus på træning og planlægning. Sikkerhed har også høj fokus her og er et vigtigt element i vores træning og den måde vi cykler på i trafikken.

Målet er at få flere medlemmer til at deltage i træningen og tilslutningen til træningen har været god hen over året dog mest i foråret hvor motivationen åbenbart er størst. Derfor har vi også fokus på at vi uddannet flere kaptajner i klubben.

Vi har haft forskellige lange træningsture både her lokalt og udenbys.

Træningen har gennem foråret haft det mål at blive i god form til at gennemføre Grejsdalsløbet. Klubben var igen i år flot repræsenteret til Grejsdalsløbet og der blev kørt flot på de forskellige distancer. Flere kørte den lange 200+ km ruten

Vi har også deltaget i det lokale løb – Rundt om Laugesens have som også har været betalt af klubben.

Spinning og vintertræning
Spinning udgør i vinterhalvåret en væsentlig del af træningen i motionsafdelingen og i 2018 har der også været stor deltagelse i træningen i ROFI. Det giver både god samvær, høj musik og sveddryppende træning.

Mere cykling
En række af motionisterne har også været på cykelture under ferie i udlandet.
Der har været ture rundt i Europa til Spanien, England, Frankrig og Italien. På Facebook opdateres med mange historier fra vores medlemmer om ture i alperne eller andre spændende steder – så det handler meget om cykling.

Licenscykling og ungdomscykling
Licenscyklingen har i 2018 været en del på pause med få løb og vi har også valgt ikke at arrangere løb i 2018 da det kræver meget. På ungdomssiden har vi ikke haft aktiviteter.

Harzen Tour – Klubbens største fælles Tour
I foråret blev der arrangeret træningstur til Harzen, hvor en stor gruppe på ca. 30 medlemmer over 3-4 dage fik trænet i bakkerne i Harzen. Det var en fantastisk tur som klubben også gav et pæn tilskud til. Der blev cyklet, snakket teknik, og der blev også tid til en enkelt øl. Vi er også klar med næste tur til Harzen i 2019.

Fantastisk at vi som klub kan lave ture som kan samle så mange deltagere.

Tommy er vores rejsearrangør på Harzen turen og har gennem flere år sørget for al det praktiske så vi alle har fået en rigtig god tur ud af det.

MTB træning
Der er god aktivitet på MTB gennem vinterhalvåret og det er dejligt at se at flere aktivt går ind og tager teten på at arrangere fælles ture rundt i området enten som MTB eller kombinerede ture på grusveje og lignende. Det er nogle rigtige dejlige ture som giver godt fællesskab og god træning. Søren Fogh arrangerer lørdags ture rundt på de vestjyske grusveje hvor vi kommer rundt på kendt og ukendte områder. Turene har en længde på 50 – 60 km og foregår på gruveje, stier og landevej.

I det daglige er der også blevet cyklet ture med Lys på aftenture på MTB.

VesjyskBANK – Bakkeløb
Tilbage i 2014 valgte vi ikke at lave vores traditionelle Grand Prix vestjysk BANK for motionister. Vi har gennem mange år lavet løbet men vi trængte til en anden løbstype.

Og det viser sig også nu at bakkeløbet er en god løbsform som er et godt cykelløb og som giver et overskud til klubkassen også. Deltager antallet er nu på omkring 60-80 deltagere og vi forventer at det vil vokse over tid da det er på et godt tidspunkt og giver basis for en rigtig god aften træning.

Klubfest og sommerafslutning
I efteråret holdte vi igen klubfest på Fjordgården. Det var en rigtig hyggelig aften med en god cykelsnak og samvær.

Vi har også afholdt sommerafslutningen med grill og her er det dejligt at der bliver bakket godt op fra vores medlemmer.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2018 haft følgende sammensætning:
Søren Galsgaard (sekretær), Henrik Vejlgaard (Kasserer), Niels Plougsgaard, Asger Bjerg, Tommy Jensen, Søren Høj og Ole Sørensen (Formand).

Aktiviteten i bestyrelsen er lidt sæson afhængig men vi afholder rundt regnet 9-10 møder om året hvor vi hver gang fast gennemgår økonomien og træningen. Herudover har vi vores forskellige arrangementer der planlægges på møderne. Som bestyrelse forsøger vi på bedste vis at sikre at klubben udvikler sig. Vi modtager meget gerne forslag til forbedringer og som medlem må du også meget gerne tage initiativ til arrangementer.

Regnskab
Klubbens økonomi for 2018 er et resultatet med et overskud på 20.000 kr. Likvid beholdning er på ca. 162.000 kr. Hvilket er et godt grundlag for klubbens økonomi. En god økonomi er vigtig for at vi løbende kan udvikle os som klub og have grundlag for at købe tøj og arrangere mange tilbud til medlemmer som Harzen tur, Klubfest, Tøj til fordelagtige priser.

Regnskabet vil Henrik præsentere og vise hvordan tallene ser ud for 2017 i detaljer.

Når vi ser tilbage over de sidste 15 år har klubben udviklet sig positivt på økonomi siden. På indtægts siden får vi fortsat en pæn sponsorindtægt
Efter at vi har lagt vores indkøb af tøj om får vi en mere balanceret økonomi så indtægter og udgifter matcher hinanden bedre. Det er vigtigt at der er en sund økonomi. Fordelen i klubbens økonomi er at vi forholdsvis hurtigt kan justere til afhængig af hvordan indtægterne kommer ind.

Det er fortsat vigtigt at vi fastholder vores nuværende sponsorer og udvikler nye. Der er fortsat mulighed for at udvikle dette på flere områder. Vi overvejer flere mulighed med fokus på cyklingen.

Dog har vi også været i stand til at betale flere motionsløb hvilket er blevet øget over de seneste år.

Det betyder også at du som medlem får mere tilbage end du betaler hvis klubbens tilbud benyttes.

Et medlemskab på 500 kr. Kommer hurtigt tilbage:
Tøjkøb: 600 kr Besparelse ved køb af 3-4 dele
Grejsdalsløb: 200 kr.
Harzen tour: 500 kr.
I alt: 1300 kr.

www.rcyc.dk
Vores hjemmeside og facebook sider fungerer rigtig godt og Asger gør et stykke arbejde med at holde siden kørende og opdateret. Vi har en pæn trafik på siden og vi forsøger at sende så mange nyheder på siden som muligt. Også tak til vores sponsor på hjemmesiden som lægger Web hotel til.

Sponsorer
Ringkøbing Cykle Club har en række gode sponsorer som bidrager til at vi som cykle club kan eksistere og gennemføre de aktiviteter vi gør. Vi kan derfor kun opfordre til at vi som medlemmer og cykelklub lever op til det ansvar og giver sponsorerne noget igen – opmærksomhed og synlighed.

 • Derfor træn altid i Cykelklubbens tøj.
  Cykel gerne gennem Ringkøbing
  Bak op om afvikling af cykelløb
  Støt sponsorerne
  Find nogle sponsorer til os – der er stadig plads

Vi har forlænget kontrakter med vores sponsorer og vestjyskBANK er fortsat hovedsponsor for Ringkøbing Cykle Club. Det er lykkedes at tiltrække nye sponsorer til klubben som ser nogle fordele i at støtte cykle sporten og motion i Ringkøbing.

Klubliv – mere end cykling
Det handler om cykling – men en stor del af det at være med i RCC er også godt samvær under træning, på klubture og andre aktiviteter. Del ud af dine erfaringer – det kan være en anden har brug for hjælp til cykelkøb eller råd om træning.

Cykelåret 2018 er nu gået og vi kan glæde os til en ny sæson 2019, hvor vi kan gå op i vores fælles interesse – træning og cykelmekanik. Det kan kun opfordres til at den enkelte aktivt deltager i at skabe klubben og bakke op om klubbens aktiviteter. Her modtages meget gerne forslag til klubaftener, træningsformer og hvad der gør det sjovt at være i klub.

Beretning blev godkendt på generalforsamlingen.

3. Regnskabet for 2018 blev fremlagde af Henrik Vejlgaard.

Se vedhæftning: opgørelse

Budget 2019

Ønsker man at gennemse bilag kan man kontakte Henrik Vejlgaard.

4. Der var forslag til omskrivning af vedtægter.

Vedtægt §4 c) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Ændres til: Generalforsamlingen indkaldes på Hjemmesiden Rcyc.dk med 14 dags varsel.

Vedtægt §4 a) Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes i januar. Ændres til: Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes inden 1 marts.

Vedtægt § 1 c) Klubben har hjemsted i Ringkøbing kommune. Ændres til: Klubben har hjemsted i Ringkøbing og omegn.

5. Kontingent for 2020 blev fastsat på 500 kr.

6. valg af bestyrelse:
Niels Plougsgaard                                På valg
Søren Galsgaard (Sekretær)               På valg
Henrik Vejlgaard (Kasserer)
Asger Bjerg
Søren Høj                                            På valg
Tommy Jensen
Ole Hørlyck Sørensen (Formand).       På valg

Niels Plougsgaard og Søren Galsgaard ønskede ikke genvalg.

Valgt til bestyrelsen: Ole Hørlyck Sørensen, Søren Høj, Henrik Danielsen og Karsten Thomsen (Karsten Thomsen er kun valgt for 1 år)

7. Valg af suppleanter: Laurids Jeppesen og Bjørn Toft Mathisen. De modtog begge genvalg.

8. Valg af Bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant. Flemming Vestergaard modtog ikke genvalg.
Søren Overgaard Bendtsen blev valgt som bilagkontrollant
Karen Bendtsen blev valgt som kontrollant suppleant.

9: Eventuelt:
Der blev forslået at lave et førstehjælps kursus for klubbens medlemmer, dette vil bestyrelsen begynde at arbejde på.

Jan Jørgensen forslog om et hold løb til bakkeløbet og evt. et ungdomsløb. Jan vil gerne hjælpe med at arrangerer løbet, bestyrelsen vil kontakte Jan når tiden er.

37 medlemmer fremmødt.