Referat af generalforsamling 2020 – 27. januar 2020

Afholdt hos Hans Østergaard, Holstebrovej 78

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderende regnskab
4. Behandling af indkommende forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af bilagskontrollant samt bilagskontrollant suppleant
9. Evt.

Konklusion:

1 – Bestyrelsen foreslog Lars Redder som dirigent, valget blev godkendt af generalforsamlingen
2 – Beretning aflagt af formand Ole Hørlyck Sørensen og efterfølgende godkendt af generalforsamlingen. (læs beretning nedenfor)
3 – Regnskab fremlagt af kasserer Henrik Vejlgaard og efterfølgende godkendt af generalforsamlingen
4 – Der var ingen indkomne forslag
5 – Kontingentet blev fastsat til uændret niveau:
Seniorer (over 18 år): 500kr
Juniorer (under 18 år): 250kr
6 – På valg i år var:
– Karsten Thomsen
– Tommy Kjærgaard Jensen
– Asger Bjerg
– Henrik Vejlgaard
Alle blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater

7 – Som suppleanter blev følgende valgt:
– Laurids Jeppesen (Lause)
– Bjørn Toft Mathiesen

8 – Som bilagskontrollant samt bilagskontrollant suppleant blev følgende valgt:
– Karen Bendtsen
– Søren Overgaard Bendtsen
9 Under eventuelt kom følgende punkter op:
Spørgsmål til om klubben skal ligge navn til spinnings time i ROFI da det kan afholde andre fra at deltage på holdet samt at der generelt ikke er mange deltagere til disse timer. Bestyrelsen tager punktet med og overvejer hvordan vi ønsker at forholde os til dette inden næste sæson
Tour de France kommer til Danmark 2021 samt Danmark rundt 2020 er der noget vi som klub kan hjælpe med (primært Danmark Rundt da ruten på 1. etape går gennem Ringkøbing) og/eller skal vi arrangere noget i klubregi. Bestyrelsen tager punkterne med og arbejder videre med disse

Efter generalforsamlingen valgte bestyrelsen at konstituere sig og det blev således:
Formand: Ole Hørlyck
Kasserer: Henrik Vejlgaard
Sekretær: Henrik Danielsen
Primære ansvarsområder:
Webmaster: Asger Bjerg
Planlægning af Harzen tur samt kaptajnsmøde/træning: Tommy Kjærgaard Jensen
Planlægning af Bakkeløbet: Søren Høj
Salg af tøj: Karsten Thomsen

Ringkøbing Cykle Club – formandens beretning for året 2019:

På bestyrelsens vegne vil jeg som formand aflægge beretning om klubbens virksomhed gennem 2019. Jeg vil give jer en orientering om årets begivenheder, arrangementer med mere.

Arrangementer
Motionscykling
Landevejscykling
Grusvejscykling / MTB
Økonomi
Sponsorer

Vi har en god aktivitet i klubben med vores års kalender og program som indeholder træning og sociale aktiviteter gennem det meste af året og arrangementer i klubben som der er god opbakning omkring. Vi har haft mange fine ture og arrangementer gennem 2019

Vi har haft flere større arrangementer gennem 2019 med blandt andet afvikling af vores Vesjysk Bank Bakke løb rundt om Torsted i foråret som er et dejlig cykelløb i det vestjyske landskaber. Deltager antallet var i 2019 også det højeste vi har haft med ca 90 deltagere.

Det er dejligt at der er god opbakning til at lave de arrangementer som gør at klubben bliver synlig i Byen og området plus det også er sjovt at være tæt på rytterne.

Motionscykling:
Der veksles mellem racer, mtb, og spinning. Vi har i klubben set samme aktivitet blandt klubbens medlemmer gennem året som de foregående år hvor der er blevet cyklet på Racer cykel, MTB og Spinning både sommer og vinter.

I 2019 har træningen igen været planlagt så vi til de fleste træning har haft en kaptajn til vores forskellige hold. Det har givet mulighed for at træne tilpasset niveauerne på holdene. Generelt har der været tilfredshed med træningen. Der har været nogle gange hvor det har gået for stærkt hvor opdelingen har manglet. Men ellers er det lykkedes meget godt.

Sammen med DGI havde vi 2019 et helt nyt samarbejde vedr. kvinde cykling i Ringkøbing området hvor flere deltog i træningen. Der var stillet cykler til kvit og frit til rådighed i en periode og der blevet kørt træning foråret og sommeren. Vi håber at tiltaget vil give flere kvindelige medlemmer i klubben.

Træningen har gennem 2019 været forsøgt varieret med forskellige ture, som har været ledet og styret af forskellige kaptajner. Det har budt på korte ture og lange ture. Intervaltræning og forskellige former for træningspas.

Men vi kan blive endnu bedre til at lede træningen så flere for glæde af træningen. Vi vil i bestyrelsen løbende vurdere behovet for træning af kaptajner som vi har afholdt af forskellige omgange i de foregående år. Vi sætter i klubben sikkerhed som første prioritet når vi cykler og det indgår i et fast element i vores træning og den måde vi cykler på i trafikken.

Målet er at få flere medlemmer til at deltage i træningen og tilslutningen til træningen har været god hen over året dog mest i foråret hvor motivationen åbenbart er størst. Derfor har vi også fokus på at vi uddannet flere kaptajner i klubben.

Vi har haft forskellige lange træningsture både her lokalt og udenbys.

Træningen har gennem foråret haft det mål at blive i god form til at gennemføre Grejsdalsløbet. Klubben var igen i år flot repræsenteret til Grejsdalsløbet og der blev kørt flot på de forskellige distancer. Flere kørte den lange 200+ km ruten

Vi har også deltaget løb – Rundt om Laugesens have som også har været betalt af klubben og traditionen tro Grejsdalsløbet i Vejle

Spinning og vintertræning

I vinterhalvåret tilbyder klubben spinning i ROFI centret. Det er et attraktiv tilbud til klubbens medlemmer at kunne træne indenfor gennem vinterhalvåret til favorable priser og med nye spinning cykler med effekt måler. Det giver træningen nye muligheder for at optimere træning og se om der er forbedringer

Spinning udgør i vinterhalvåret en væsentlig del af træningen i motionsafdelingen og i 2019 har der også været stor deltagelse i træningen i ROFI.

Mere cykling
En række af motionisterne har også været på cykelture under ferie i udlandet.
Der har været ture rundt i Europa til Spanien, Frankrig og Italien. På Facebook opdateres med mange historier fra vores medlemmer om ture i alperne eller andre spændende steder – så det handler meget om cykling.

Licenscykling og ungdomscykling
Licenscyklingen har også i 2019 været en del på pause med få løb og vi har også valgt ikke at arrangere løb i 2019 da det kræver meget. På ungdomssiden har vi ikke haft nogen aktiviteter.

Harzen Tour – Klubbens største fælles Tour
I foråret blev der arrangeret træningstur til Harzen, hvor en stor gruppe på ca. 25 – 30 medlemmer over 3-4 dage fik trænet i bakkerne i Harzen. Det var en fantastisk tur som klubben også gav et pæn tilskud til. Der blev cyklet, snakket teknik, og der blev også tid til en enkelt øl. Vi er også klar med næste tur til Harzen i 2020.

Fantastisk at vi som klub kan lave ture som kan samle så mange deltagere.

Tommy er fortsat vores rejsearrangør på Harzen turen og har gennem flere år sørget for al det praktiske så vi alle har fået en rigtig god tur ud af det. Vi sætter stor pris på arbejdet med at få det det arrangeret med stedet i Harzen og hele koordineringen med klubbens medlemmer – mange tak for det.

MTB træning
Der er god aktivitet på MTB gennem vinterhalvåret og det er dejligt at se at flere aktivt går ind og tager teten på at arrangere fælles ture rundt i området enten som MTB eller kombinerede ture på grusveje og lignende. Det er nogle rigtige dejlige ture som giver godt fællesskab og god træning.

Søren Fogh er primus motor og arrangerer lørdags ture rundt på de vestjyske grusveje hvor vi kommer rundt på både kendte og ukendte områder. Turene har en længde på 50 – 60 km og foregår på gruveje, stier og landevej.

På hverdage er der også blevet cyklet ture med Lys på aftenture på MTB rundt i området som flere deltager i.

VesjyskBANK – Bakkeløb
Tilbage i 2014 valgte vi ikke at lave vores traditionelle Grand Prix vestjysk BANK for motionister. Vi har gennem mange år lavet løbet men vi trængte til en anden løbstype.

Og det viser sig også nu at bakkeløbet er en god løbsform som er et godt cykelløb og som giver et overskud til klubkassen også. Deltager antallet er nu på omkring 80- 90 deltagere og vi forventer at det vil vokse over tid da det er på et godt tidspunkt og giver basis for en rigtig god aften træning. Det er en fantastisk rute og mange synes det er rigtig godt løb på en hverdagsatten. Der er også fine præmier på lodtrækning og her vil vi sige stor tak til vores sponsorer for at bidrage med alt lige fra tasker og fisk.

Klubfest og sommerafslutning
I efteråret holdte vi igen klubfest på Fjordgården. Det var en rigtig hyggelig aften med en god cykelsnak og samvær. Først opvarmning inden Fjordgården og så mødtes vi baren inden middagen – en god måde at runde året af på og ha’ det sjovt sammen. På aftenen blev der også fortalt mange og gode røverhistorier. Tak til alle for at gøre det til en sjov aften.

Vi har også afholdt sommerafslutning hos Anker – stort tak for det – og her er det dejligt at der bliver bakket godt op fra vores medlemmer. Efteråret blev også afsluttet med en omgang grill pølser og øl og vand

Bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2019 haft følgende sammensætning:
Henrik Danielsen (sekretær), Henrik Vejlgaard (Kasserer), Karsten Thomsen, Asger Bjerg, Tommy Jensen, Søren Høj og Ole Sørensen (Formand).

Aktiviteten i bestyrelsen er lidt sæson afhængig men vi afholder rundt regnet 9-10 møder om året hvor vi hver gang fast gennemgår økonomien og træningen. Herudover har vi vores forskellige arrangementer der planlægges på møderne. Som bestyrelse forsøger vi på bedste vis at sikre at klubben udvikler sig. Vi modtager meget gerne forslag til forbedringer og som medlem må du også meget gerne tage initiativ til arrangementer.

Jeg vil sige stor tak til alle i bestyrelsen for en kæmpe indsats med at gøre klubben sjov for alle. Det er lige fra at lave forskellige arrangementer, designe og købe tøj, bestille hytter, ture og sørge for mange praktiske ting gennem hele året. Bestyrelsesmøderne er bestemt også gode både på det faglige samt det sociale område – så det er dejligt – at mødes for at snakke cykling og lave initiativer for klubben.

Klubtøj:
Vi har i 2019 investeret i nyt klubtøj med nye samarbejdspartnere. Det har ikke været uden udfordringer med køb af tøjet med forskellige leverance og kvalitetsproblemer. Vi har arbejdet meget med at få samarbejdet forbedret og sikret at får en god service til klubben og medlemmerne. Vi ser nu at start problemerne er løst og går videre med samarbejdet.

Regnskab
Klubbens økonomi for 2019 er et resultatet med et underskud på 20.000 kr. Vores likvide beholdning er fortsat god på ca. 138.000 kr. Det er et godt grundlag for klubbens økonomi. En god økonomi er vigtig for at vi løbende kan udvikle os som klub og have grundlag for at købe tøj og arrangere mange tilbud til medlemmer som Harzen tur, Klubfest, Tøj til fordelagtige priser.

Regnskabet vil Henrik præsentere og vise hvordan tallene ser ud for 2019 i detaljer.

Når vi ser tilbage over de sidste 17 år har klubben udviklet sig positivt på økonomi siden. På indtægts siden får vi fortsat en pæn sponsorindtægt

Tøjindkøb og træningsture til Harzen er fortsat vores største udgifter for klubben og dermed får medlemmer som benytter sig af dette også fuld valuta for medlemskabet. Vi forsøger løbende at matche vores indtægter og udgifter så holder en fornuftig balance. Da det er især tøjkøb som er en stor post holder vi fortsat et lavt lager på dette og vil hellere øge antallet af bestillinger om året.

Det er vigtigt at der er en sund økonomi. Fordelen i klubbens økonomi er at vi forholdsvis hurtigt kan justere til afhængig af hvordan indtægterne kommer ind.

Det er fortsat vigtigt at vi fastholder vores nuværende sponsorer og udvikler nye. Der er fortsat mulighed for at udvikle dette på flere områder. Vi overvejer flere mulighed med fokus på cyklingen.

Vi har også været i stand til at betale flere motionsløb hvilket er blevet øget over de seneste år.

Det betyder også at du som medlem får mere tilbage end du betaler hvis klubbens tilbud benyttes.

Et medlemskab på 500 kr. Kommer hurtigt tilbage:
– Tøjkøb: 600 kr Besparelse ved køb af 3-4 dele
– Grejsdalsløb:200 kr.
– Harzen tour:500 kr.
– I alt: 1300 kr.

www.rcyc.dk
Vores hjemmeside og facebook sider fungerer rigtig godt og Asger gør et kæmpe stykke arbejde med at holde siden kørende og opdateret. Vi har en pæn trafik på siden og vi forsøger at sende så mange nyheder på siden som muligt samtidig med at informere på Facebook. Også tak til vores sponsor på hjemmesiden som lægger Web hotel til.

Sponsorer
Ringkøbing Cykle Club har en række gode sponsorer som bidrager til at vi som cykle club kan eksistere og gennemføre de aktiviteter vi gør. Vi kan derfor kun opfordre til at vi som medlemmer og cykelklub lever op til det ansvar og giver sponsorerne noget igen – opmærksomhed og synlighed.

Derfor træn altid i Cykelklubbens tøj.
Cykel gerne gennem Ringkøbing
Bak op om afvikling af cykelløb
Støt sponsorerne
Find nogle sponsorer til os – der er stadig plads

Vi har forlænget kontrakter med vores sponsorer og vestjyskBANK er fortsat hovedsponsor for Ringkøbing Cykle Club. Det er lykkedes at tiltrække nye sponsorer til klubben som ser nogle fordele i at støtte cykle sporten og motion i Ringkøbing.

Klubliv – mere end cykling
Det handler om cykling – men en stor del af det at være med i RCC er også godt samvær under træning, på klubture og andre aktiviteter. Del ud af dine erfaringer – det kan være en anden har brug for hjælp til cykelkøb eller råd om træning.

Cykelåret 2019 er nu gået og vi kan glæde os til en ny sæson 2019, hvor vi kan gå op i vores fælles interesse – træning og cykelmekanik. Det kan kun opfordres til at den enkelte aktivt deltager i at skabe klubben og bakke op om klubbens aktiviteter. Her modtages meget gerne forslag til klubaftener, træningsformer og hvad der gør det sjovt at være i klub.