Referat fra generalforsamlingen den 9/2 – 2022
Hos: Hans Østergaard

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år v. Ole Hørlyck
3. Fremlægning af det reviderende regnskab v. Henrik Vejlgaard
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af bilagskontrollant samt bilagskontrollants suppleant
9. Eventuelt

Konklusion:

1 – Bestyrelsen foreslog Lars Redder som aftenens dirigent og Lars blev valgt uden modkandidater

2 – Ole fremlagde beretningen, og denne blev godkendt af generalforsamlingen. ( Beretning kan læses efter referatet)

3 – Pr. 5/1 2022 står der 104993,15 kr på kontoen samt 920 kr i kontanter.
Vi har haft 23281 kr i underskud i 2021, de primære grunde til dette er tøjindkøb samt dele af Mallorca turen er betalt
Regnskabet for 2021 blev skrevet under af bestyrelsen og blev godkendt af generalforsamlingen
Det er noteret af klubben ikke har modtaget honorar fra hjælp ved afvikling af Coast2coast løbet i 2021, bestyrelsen følger op
Der blev diskuteret om prisen for regnskabsprogrammet stod mål med det behov der er for klubben, det blev dog understreget at det ikke måtte blive for stort et arbejde for kassereren for at spare denne kost. Bestyrelsen træffer beslutning ved næste møde

4 – Der var kommet et forslag fra et medlem om at udspecificere kontingentet i vedtægterne ikke med beløb men med en gruppering på aldre samt rytterform.
Forsaget blev nedstemt
Der var yderligere kommet et forslag om et B-kontingent (et billigere kontingent) der skulle dække ryttere der er kommet til skade og ikke ville kunne cykle, er udrejst eller ønsker at køre i 2 klubber uden at benytte klubbens tilbud men træne med en gang i mellem med god samvittighed
Forslaget blev nedstemt

5 – Bestyrelsen forslog at holde kontingentet uændret for næste sæson (2023)
Forslaget blev vedtaget

6 – På valg var: Karsten, modtog genvalg. Asger, modtog genvalg. Henrik Vejlgaard, modtog genvalg. Tommy ønskede ikke at stille på til valg og Per Sunesen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde

7 – Bjørn og Lars Redder blev valgt som suppleanter til bestyrelsen

8 – Søren og Karen Bendtsen blev genvalgt som bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant

9 – Der var positiv feedback på det nye tiltag med gravel løb rundt om fjorden i samarbejde med DGI
Forslag om at det skal være gratis for klubbens medlemmer at deltage i vores egne løb (Bakkeløbet og gravel løbet) Bestyrelsen tager beslutning ved næste møde
Opfordring til disciplin ved træning således vi ikke er til unødig gene eller fare for os selv og andre trafikanter
Opfordring til at tage kontakt til kommunen for at gøre opmærksom på faren ved dobbeltrettet cykelstier, manglende vedligeholdelse/rengøring af cykelstier i kommunen generelt samt det faktum at der er anlagt cykelstier på et lavt terrænniveau hvilket medfører at der står vand på disse der kan medføre farlige situationer.
Forslag til at give klubbens opbakning til et åbent brev fra cykelrytteren Frederik Muff skrevet transportministeren omhandlende den øgede trafik på vejene og farlige situationer mellem bilister og cyklister

Referent: Henrik Danielsen

Ringkøbing Cykle Club – formandens beretning for året 2021:

På bestyrelsens vegne vil jeg som formand aflægge beretning om klubbens virksomhed gennem 2021. Jeg vil give jer en orientering om årets begivenheder, arrangementer med mere samt de udfordringer vi naturligvis har været ramt af under COVID 19.

Ringkøbing Cykle Club er nu blevet 27 år og udvikler sig fortsat positivt med en forøgelse i antallet af medlemmer indenfor motionscykling på landevej, Grus og MTB. Bemærk lige 27 år med cykling i Ringkøbing og omegn.

 • Arrangementer

 • Motionscykling

 • Landevejscykling

 • Grusvejscykling / MTB

 • Økonomi

 • Sponsorer

Vores aktiviteter har generelt set været påvirket af COVID 19 nu gennem 2 år hvilket har sat nogle begrænsninger for at gennemføre en række af aktiviteterne som vi normalt har på programmet. I cykling er vi dog begunstiget af at vores aktiviteter foregår ude i naturen og på vejene hvor vi har været mindre begrænset end i hal sport.

På trods af udfordringerne med COVID 19 er det lykkes at gennemføre en god aktivitet i klubben med vores års kalender og program som indeholder træning og sociale aktiviteter gennem det meste af året og arrangementer i klubben som der er god opbakning omkring. Vi har haft mange fine ture og arrangementer gennem 2021

Vi har haft flere større arrangementer gennem 2021 med blandt andet afvikling af vores Vesjysk Bank Bakke løb rundt om Torsted i efteråret som er et dejlig cykelløb i det vestjyske landskaber. Deltager antallet var i 2021 dog ikke imponerende med ca 50 deltagere. Et fantastisk løb og stort tak til alle hjælpere og sponsorer for at vi kunne afvikle det.

Det er dejligt at der er god opbakning til at lave de arrangementer som gør at klubben bliver synlig i Byen og området plus det også er sjovt at være tæt på rytterne.

Motionscykling:

Der veksles mellem racer, mtb, og gravel. Vi har i klubben set samme aktivitet blandt klubbens medlemmer gennem året som de foregående år hvor der er blevet cyklet på Racer cykel, MTB, gravel både sommer og vinter. Spinning aktiviteten har været dalende og det skal ses både i lyset af begrænset adgang til fitness center samt at Hometrainere er blevet mere udbredte.

I 2021 har træningen igen været planlagt så vi til de fleste træning har haft en kaptajn til vores forskellige hold. Det har givet mulighed for at træne tilpasset niveauerne på holdene. Generelt har der været tilfredshed med træningen. Der har været nogle gange hvor det har gået for stærkt hvor opdelingen har manglet. Men ellers er det lykkedes meget godt.

Træningen har gennem 2021 været forsøgt varieret med forskellige ture, som har været ledet og styret af forskellige kaptajner. Det har budt på korte ture og lange ture. Intervaltræning og forskellige former for træningspas.

Men vi kan blive endnu bedre til at lede træningen så flere for glæde af træningen. Vi vil i bestyrelsen løbende vurdere behovet for træning af kaptajner som vi har afholdt af forskellige omgange i de foregående år. Vi sætter i klubben sikkerhed som første prioritet når vi cykler og det indgår i et fast element i vores træning og den måde vi cykler på i trafikken.

Målet er at få flere medlemmer til at deltage i træningen og tilslutningen til træningen har været god hen over året dog mest i foråret hvor motivationen åbenbart er størst.

Vi har haft forskellige lange træningsture både her lokalt og udenbys.

Vi har også deltaget løb – som også har været betalt af klubben og traditionen tro Grejsdalsløbet i Vejle

Mere cykling

En række af motionisterne har også været på cykelture under ferie i udlandet.

Der har været ture rundt i Europa til Spanien, Frankrig og Italien. På Facebook opdateres med mange historier fra vores medlemmer om ture i alperne eller andre spændende steder – så det handler meget om cykling.

MTB træning

Der er god aktivitet på MTB gennem vinterhalvåret og det er dejligt at se at flere aktivt går ind og tager teten på at arrangere fælles ture rundt i området enten

som MTB eller kombinerede ture på grusveje og lignende. Det er nogle rigtige dejlige ture som giver godt fællesskab og god træning.

Asger med flere er primus motor og arrangerer lørdags ture rundt på de vestjyske grusveje hvor vi kommer rundt på både kendte og ukendte områder. Turene har en længde på 50 – 60 km og foregår på gruveje, stier og landevej.

På hverdage er der også blevet cyklet ture med Lys på aftenture på MTB rundt i området som flere deltager i.

VesjyskBANK – Bakkeløb

Tilbage i 2014 valgte vi ikke at lave vores traditionelle Grand Prix vestjysk BANK for motionister. Vi har gennem mange år lavet løbet men vi trængte til en anden løbstype.

Og det viser sig også nu at bakkeløbet er en god løbsform som er et godt cykelløb og som giver et overskud til klubkassen også. Deltager antallet er nu på normalvis på omkring 80 – 90 deltagere og vi forventer at det vil vokse over tid da det er på et godt tidspunkt og giver basis for en rigtig god aften træning. Det er en fantastisk rute og mange synes det er rigtig godt løb på en hverdags atten. Der er også fine præmier på lodtrækning og her vil vi sige stor tak til vores sponsorer for at bidrage med alt lige fra tasker og fisk.

Klubfest og sommerafslutning

I efteråret afholdte vi igen klubfest på Fjordgården. Det var en rigtig hyggelig aften med en god cykelsnak og samvær. Først opvarmning inden Fjordgården og så mødtes vi baren inden middagen – en god måde at runde året af på og ha’ det sjovt sammen. På aftenen blev der også fortalt mange og gode røverhistorier. Tak til alle for at gøre det til en sjov aften.

Vi har også afholdt sommerafslutning hos Anker – stort tak for det – og her er det dejligt at der bliver bakket godt op fra vores medlemmer. Efteråret blev også afsluttet med en omgang grill pølser og øl og vand

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i 2021 haft følgende sammensætning:

Henrik Danielsen (sekretær), Henrik Vejlgaard (Kasserer), Karsten Thomsen, Asger Bjerg, Tommy Jensen, Søren Høj og Ole Sørensen (Formand).

Aktiviteten i bestyrelsen er lidt sæson afhængig men vi afholder rundt regnet 9-10 møder om året hvor vi hver gang fast gennemgår økonomien og træningen. Herudover har vi vores forskellige arrangementer der planlægges på møderne. Som bestyrelse forsøger vi på bedste vis at sikre at klubben udvikler sig. Vi modtager meget gerne forslag til forbedringer og som medlem må du også meget gerne tage initiativ til arrangementer.

Jeg vil sige stor tak til alle i bestyrelsen for en kæmpe indsats med at gøre klubben sjov for alle. Det er lige fra at lave forskellige arrangementer, designe og købe tøj, bestille hytter, ture og sørge for mange praktiske ting gennem hele året. Bestyrelsesmøderne er bestemt også gode både på det faglige samt det sociale område – så det er dejligt – at mødes for at snakke cykling og lave initiativer for klubben.

Klubtøj:

Vi har i 2021 investeret i nyt klubtøj med nye samarbejdspartnere.

Det har forløbet rigtig godt og tøjet er blevet godt modtaget. Stor tak til Asger for at få det på plads også.

Regnskab

Klubbens økonomi for 2021 er et resultatet med et underskud på xx.xxx kr. Vores likvide beholdning er fortsat god på ca. xxx.xxx kr. Det er et godt grundlag for klubbens økonomi. En god økonomi er vigtig for at vi løbende kan udvikle os som klub og have grundlag for at købe tøj og arrangere mange tilbud til medlemmer som Mallorca tur, Klubfest, Tøj til fordelagtige priser.

Regnskabet vil Henrik præsentere og vise hvordan tallene ser ud for 2021 i detaljer.

Når vi ser tilbage over de sidste mange år har klubben udviklet sig positivt på økonomi siden. På indtægts siden får vi fortsat en pæn sponsorindtægt

Tøjindkøb, klubfester og træningsture er fortsat vores største udgifter for klubben og dermed får medlemmer som benytter sig af dette også fuld valuta for medlemskabet. Vi forsøger løbende at matche vores indtægter og udgifter så holder en fornuftig balance. Da det er især tøjkøb som er en stor post holder vi fortsat et lavt lager på dette og vil hellere øge antallet af bestillinger om året.

Det er vigtigt at der er en sund økonomi. Fordelen i klubbens økonomi er at vi forholdsvis hurtigt kan justere til afhængig af hvordan indtægterne kommer ind.

Det er fortsat vigtigt at vi fastholder vores nuværende sponsorer og udvikler nye. Der er fortsat mulighed for at udvikle dette på flere områder. Vi overvejer flere mulighed med fokus på cyklingen.

Vi har også været i stand til at betale flere motionsløb hvilket er blevet øget over de seneste år.

Det betyder også at du som medlem får mere tilbage end du betaler hvis klubbens tilbud benyttes.

Et medlemskab på 500 kr. Kommer hurtigt tilbage:

Tøjkøb: 600 kr Besparelse ved køb af 3-4 dele

Grejsdalsløb: 200 kr.

Harzen tour: 500 kr.

I alt: 1300 kr.

www.rcyc.dk

Vores hjemmeside og facebook sider fungerer rigtig godt og Asger gør et kæmpe stykke arbejde med at holde siden kørende og opdateret. Vi har en pæn trafik på siden og vi forsøger at sende så mange nyheder på siden som muligt samtidig med at informere på Facebook. Også tak til vores sponsor på hjemmesiden som lægger Web hotel til.

Sponsorer

Ringkøbing Cykle Club har en række gode sponsorer som bidrager til at vi som cykle club kan eksistere og gennemføre de aktiviteter vi gør. Vi kan derfor kun opfordre til at vi som medlemmer og cykelklub lever op til det ansvar og giver sponsorerne noget igen – opmærksomhed og synlighed.

 • Derfor træn altid i Cykelklubbens tøj.

 • Cykel gerne gennem Ringkøbing

 • Bak op om afvikling af cykelløb

 • Støt sponsorerne

 • Find nogle sponsorer til os der er stadig plads

Vi har forlænget kontrakter med vores sponsorer og vestjyskBANK er fortsat hovedsponsor for Ringkøbing Cykle Club.

Klubliv – mere end cykling

Det handler om cykling – men en stor del af det at være med i RCC er også godt samvær under træning, på klubture og andre aktiviteter. Del ud af dine erfaringer – det kan være en anden har brug for hjælp til cykelkøb eller råd om træning.

Cykelåret 2021 er nu gået og vi kan glæde os til en ny sæson 2022, hvor vi kan gå op i vores fælles interesse – træning og cykelmekanik. Det kan kun opfordres til at den enkelte aktivt deltager i at skabe klubben og bakke op om klubbens aktiviteter. Her modtages meget gerne forslag til klubaftener, træningsformer og hvad der gør det sjovt at være i klub.